Logo

Általános Szerződési Feltételek

Üzletszabályzat

Kereskedő: IPOINT KFT   

Székhely: 2030, Érd, Diósdi út 4.   

Telephely: 1119 Budapest, Etele út 43. 5. em. 18.

Adószám: 13794200-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-340689

Telefon/fax: +36 70 600 12 19

Bankszámlaszám:  10918001-00000090-49020002 Unicredit Bank

 

ide tud utalni Ipoint Kft:
10918001-00000090-49020002 HUF Unicredit Bank

Jelen Üzletszabályzat gondos elolvasása és figyelembevételével használja  weboldal / webáruházunkat.

A termék / termékek megrendelésével a Vevő szerződést köt, ezáltal kinyilványítja, hogy jelen Üzletszabályzatot elfogadja. Amennyiben kosárba tesz egy terméket, és azt elküldve megrendeli, akkor a  PTK 211. § szerint is köteles a terméket átvenni!

Szállítási lehetőségeink:

- MPL futárszolgálattal 2kg-ig 1055 FT.- előre utalással

- MPL futárszolgálattal utánvétellel 1580 FT.- 2kg-ig

- MPL csomag automatába előre utalással 850 FT.-

- Ajánlott levélként 600 FT.-

- Személyes átvétel lehetséges előre egyeztetés alapján Érden vagy a Lurdy háznál minden kedden és csütörtökön 14 órakor 

Személyes átvétel a Lurdy háznál csak 5.000 FT-os vásárlás felett lehetséges! 

 

Vevőszolgálatunk és referenciaüzletünk nyitvatartása:

Rendszerünk a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de telefonon és mailben, csak ebben az időben vagyunk elérhetőek.

Nyitvatartás napja Nyitvatartás ideje
Hétfő 9-17
Kedd 9-17
Szerda 9-17
Csütörtök 9-17
Péntek 9-17
Szombat 9-13
Vasárnap ZÁRVA VAGYUNK

ÉRD: 
GSM TOK OUTLET 
2030 ÉRD DIÓSDI ÚT 4. 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

BUDA:
GSM TOK OUTLET/BUDA
1114 Budapest, Bartók Béla út 53
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  


Árak:

Webáruházunkban található árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a 27 % Áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget vállalunk, és köszönjük észrevételeit. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek! 

  Fizetési feltételek:

Szállítási határidő: 
A szállítási határidő általában 4-5 nap. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja a 8 napot, az termék megrendelése után telefonon vagy e-mailben tájékoztatjuk Önt. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg Önnek, a megrendelését módosíthatjuk.

Garancia:

A szervizbe való továbbítás költségei a fogyasztót terhelik. A postai úton továbbított óra esetében a

Elállási/Felmondási jog

 Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a   szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön   jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.  Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen   Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék   átveszi.  

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó   egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus   úton küldött levél útján) az alábbi címre: Ipoint Kft. (székhely: 2030 Érd Diósdi út 4. telefon: 70/6002474, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Ebből a célból   felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.Ha Ön emellett   dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben)   haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.  

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta   előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  

Az elállás/felmondás joghatásai  

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának   kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi   ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,   amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási   módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során   alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más   fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód   alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést   mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy   azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási   nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő   betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék   visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a   termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és   működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett 

 Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  Ön a Ipoint Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény   teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan   többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy   igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is   kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön   viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba   felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a   szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már   nem érvényesítheti.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a   hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a   Ipoint Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már   Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Termékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát   vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését   kérheti.  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi   követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő   tulajdonságokkal.  mintatájékoztató

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két   éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával   szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek   kell bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha   bizonyítani tudja, hogy:  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt   felismerhető vagy  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági   igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének   eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó   kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont   beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]  

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  Hibás teljesítés esetén az ÁSzF alapján a Ipoint Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy   év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási   jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási   igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál vagy a vállalkozásnál közvetlenül is   érvényesítheti.  

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy   a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve   termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,   egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott   jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

GSM Tok Outlet | A telefontokok szakértője
By Web-Guru.